Komisijos ir darbo grupės

Tarptautinių organizacijų komisijos, komitetai, darbo grupės

Pasaulio meteorologijos organizacijos Europos regiono asociacijos (RA VI) valdymo grupė (RA VI 2013 m. XVI sesijos rezoliucija 5.3/1). Atstovė – V. Augulienė

Pasaulio meteorologijos organizacijos VI regiono (Europos) operatyvinės veiklos plano sudarymo grupė (WMO RA VI Task Team on the Regional Operating Plan). Atstovas – J. Kilpys

Europos meteorologijos institucijų bendradarbiavimo programos HIRLAM (High Resolution Limited Area Model) konsorciumo taryba. Atstovė – V. Augulienė

Europos nacionalinių hidrometeorologijos tarnybų organizacijų (EUMETNET) programos Eumetcal HIW (high impact weather – didelį nepalankų poveikį sukeliantys orai) darbo grupė. Atstovė – I. Marcinonienė

Europos sinoptikų bendradarbiavimo (WG CEF) darbo grupė. Atstovė – V. Ralienė

Europos meteorologinių palydovų eksploatacijos organizacijos (EUMETSAT) duomenų politikos grupė. Atstovė – A. Pupelienė

Lietuvos Respublikos regionų ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities ilgalaikio bendradarbiavimo tarybos Aplinkos apsaugos komisija. Atstovė – V. Augulienė

Lietuvos ir Baltijos funkcinio oro erdvės bloko navigacijos paslaugų teikimo veiklos rezultatų 2015-2019 metų planams rengti darbo grupė. Atstovai – D. Taraškevičienė, A. Pupelis

Tarpinstituciniai komitetai, darbo grupės

2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo krypčių nustatymo koordinavimo komitetas, Miestų aplinkos gerinimo (įskaitant apleistų pramoninių miesto rajonų atgaivinimą ir oro taršos mažinimą) darbo grupė. Atstovė – V. Augulienė

Nacionalinės mokslinių tyrimų, technologijų ir inovacijų plėtros kosmoso srityje 2010–2015 metų programos įgyvendinimo klausimams spręsti darbo grupė. Atstovė – V. Augulienė

Tarpinstitucinė darbo grupė, sudaryta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu nacionaliniam visuomenės sveikatos ir karščio prevencijos planui parengti. Atstovė – J. Liukaitytė

Radiacinės saugos centro Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro ekspertų konsultantų grupė. Atstovė – T. Kaunienė

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Gyvūnų pavojingų užkrečiamųjų ligų neatidėliotinų priemonių planų koordinavimo grupė. Atstovė – T. Kaunienė

Tarpžinybinė darbo grupė, skirta spręsti nacionalinio plano pereiti nuo oro navigacijos informacijos paslaugų teikimo (AIS) prie oro navigacijos informacijos vadybos (AIM) įgyvendinimo klausimus. Atstovė – D. Taraškevičienė

Klaipėdos miesto savivaldybės Ekstremalių situacijų operacijų centro Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupė. Atstovas – L. Pakštys

Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūros projekto „Lietuvos Baltijos jūros aplinkos apsaugos valdymo stiprinimo dokumentų parengimas“, vykdomo KU Baltijos pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo instituto, priežiūros komitetas. Atstovas – L. Pakštys

Projekto „Potvynių grėsmės žemėlapių ir potvynių rizikos žemėlapių Lietuvos respublikos teritorijai parengimas“ priežiūros komitetas. Atstovas – D. Saja

Lietuvos Respublikos mokslų akademijos Vandens problemų taryba. Atstovas – A. Kajutis

Vilniaus oro uosto aerodromo saugos komitetas. Atstovė – R. Čepaitytė

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos vidinės komisijos, komitetai, darbo grupės

Viešojo pirkimo komisija

Dokumentų ekspertų komisija

Valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą nagrinėjimo komisija

Valstybės tarnautojų vertinimo komisija

Nepanaudotų dokumentų blankų ir grynųjų pinigų kasoje inventorizacijos komisija

Ilgalaikio turto ir nematerialaus turto perdavimo naudoti LHMT ir ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto naudojimo komisija

Socialinės rūpybos komisija

Medžiagų ir atsargų nurašymo komisija

Nereikalingo, netinkamo (negalimo) naudoti ilgalaikio materialaus bei nematerialaus ir trumpalaikio materialaus turto nurašymo komisija

Ilgalaikio materialiojo turto suskirstymui į kelis atskirus turto vienetus komisija

Kompiuterinės technikos atsarginių dalių ir kompiuterinių sistemų sudėtinių dalių apžiūros ir jų būklės įvertinimo komisija

Medžiagų ir atsargų nurašymo komisija

Priešgaisrinė techninė komisija (rizikos valdymo grupė)

Kasdieninio hidrometeorologinio biuletenio darbo grupė

Kokybės vadybos sistemos vidaus audito grupė

Interneto svetainės tvarkymo grupė

Projekto „Pažangių elektroninių paslaugų, suteikiančių galimybę elektroninėje erdvėje gauti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos teikiamas paslaugas, sukūrimas“ valdymo komitetas

Projekto „Hidrologinio monitoringo tinklo optimizavimas ir vystymas“ Nr. VP3-1.4-AM-07-V-01-003 priežiūros komitetas

Projekto „Pažangių elektroninių paslaugų, suteikiančių galimybę elektroninėje erdvėje gauti Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos teikiamas paslaugas, sukūrimas“ darbo grupė

Projekto „Lietuvos meteorologinių stebėjimų tinklo modernizavimas“ Nr. VP3-1.4-AM-07-V-01-013 priežiūros komitetas

Projekto „Metrologijos, Radiologijos ir Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento laboratorijų modernizavimas“ priežiūros komitetas.

Atgal

2019 © Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Visos teisės saugomos
Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874, el. paštas lhmt@meteo.lt
Biudžetinė įstaiga, Juridinių asmenų registras, kodas 290743240, PVM mokėtojo kodas LT907432416