Teisės aktai
 • Lietuvos Respublikos hidrometeorologijos įstatymo koncepcija (Žin., 2006, Nr. 25-841).
 • Lietuvos Respublikos klimato kaitos įstatymo koncepcija (Žin., 2008, Nr. 16-558).
 • Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas (Žin., 2006, Nr. 57-2025).
 • Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (Žin., 1997, Nr. 104-2615).
 • Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 94-2918).
 • Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymas (Žin., 1998, Nr. 115-3230).
 • Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas (Žin., 2006, Nr. 77-2966).
 • Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 116-2695).
 • Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236).
 • Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 71-1706).
 • Pasaulinės meteorologijos organizacijos konvencija (Žin., 2012, Nr. 93-4786).
 • Dėl Lietuvos prisijungimo prie Pasaulinės meteorologų organizacijos konvencijos (LRV 1992-04-30 potvarkis Nr. 424p).
 • Dėl valstybinių mobilizacinių užduočių Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms (Žin., 2013, Nr. 34-1649).
 • Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašas (Žin., 1999, Nr. 90-2660).
 • Mobilizacijos planų rengimo tvarkos aprašas (TAR, 2015-03-09, Nr. 2015-03501)
 • Visuomenės informavimo apie klimato pokyčius, jų keliamas grėsmes žmonių sveikatai sistemos aprašas (Žin., 2012, Nr. 54-2689).
 • Jungtinių Tautų bendroji klimato kaitos konvencija (Žin., 1995, Nr. 23-521).
 • Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos įgyvendinimo iki 2012 metų nacionalinė strategija (Žin., 2008, Nr. 19-685).
 • Jungtinių Tautų Organizacijos konvencija dėl kovos su dykumėjimu šalyse, kurios patiria dideles sausras ir (ar) dykumėjimą, ypač esančiose Afrikoje (Žin., 2003, Nr. 88-3977).
 • Lietuvos Respublikos ir Europos meteorologinių palydovų eksploatacijos organizacijos (EUMETSAT) susitarimas dėl valstybės bendradarbiavimo (Žin., 2005, Nr. 122-4364; 2010, Nr. 151-7716).
 • Lietuvos Respublikos ir Europos vidutinės trukmės orų prognozių centro bendradarbiavimo susitarimas (Žin., 2006, Nr. 120-4566).
 • Gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų sąrašas (Žin., 2012, Nr. 64-3243).
 • Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, dalyvaujančių likviduojant ekstremalios situacijos padarinius, atsiradusius dėl pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, funkcijų sąrašo patvirtinimo (Žin., 2009, Nr. 155-7013).
 • Klaipėdos ir Tauragės apskričių pasirengimo potvyniams ir potvynių padariniams šalinti 2007–2015 metų programa (Žin., 2006, Nr. 132-5007).
 • Paieškos ir gelbėjimo darbų orlaiviais organizavimo ir vykdymo taisyklės (Žin., 2006, Nr. 63-2311).
 • Dėl valstybės institucijų pareigų ir įgaliojimų organizuojant, koordinuojant, vadovaujant ir vykdant žmonių paieškos ir gelbėjimo, taip pat teršimo incidentų likvidavimo darbus (Žin., 2009, Nr. 3-50).
 • Del valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo (Žin., 2010, Nr. 125-6425).
 • Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašas (Žin., 2011, Nr. 107-5059).
 • Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją tvarkos aprašas (Žin., 2007, Nr. 40-1515; 2010, Nr. 94-4963).
 • Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodikliai (Žin., 2011, Nr. 141-6642)
 • Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių pakeitimas (Žin., 2012, Nr. 144-7440).
 • Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių pakeitimas. PDF
 • Valstybinė aplinkos monitoringo 2011–2017 metų programa (Žin., 2011, Nr. 34-1603).
 • Valstybinio aplinkos monitoringo nuostatai (Žin., 2007, Nr. 4-179).
 • Aplinkos ministerijos struktūrinių padalinių bei ministerijai pavaldžių ir jos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų veiksmų ekstremalių situacijų ar avarijų atvejais ir avarijų padarinių likvidavimo tvarkos aprašas (Žin., 2008, Nr. 129-4937).
 • Dėl aplinkos ministro 2003 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 248 "Dėl Aplinkos ministerijos atsakingų institucijų veiksmų ekstremalių situacijų ar avarijų atvejais ir avarijų padarinių likvidavimo valdymo" pakeitimo (Žin., 2011, Nr. 83-4053).
 • Dėl Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos paskyrimo meteorologijos paslaugų oro navigacijai teikėju (Žin., 2007, Nr. 82-3365).
 • Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 248 "Dėl Aplinkos ministerijos atsakingų institucijų veiksmų ekstremalių situacijų ar avarijų atvejais ir avarijų padarinių likvidavimo valdymo" pakeitimo (Žin., 2013, Nr. 127-6483).
 • Meteorologijos paslaugų teikimo tvarkos aprašas (Žin., 2011, Nr. 48-2330).
 • Meteorologijos paslaugų teikimo tvarkos aprašo pakeitimas. (TAR, 2014, Nr. 2014-04575).
 • Meteorologijos paslaugų teikimo tvarkos aprašo pakeitimas. (Žin., 2013, Nr. 39-1921).
 • Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos (Žin., 1992, Nr. 22-652).
 • Dėl hidrometeorologinių stebėjimų tinklo struktūros (Žin., 2013, Nr. 66-3331)
 • LAND 81-2006 „Vandens debito matavimo hidrometriniais suktukais ir plūdėmis metodika“ (Žin., 2006, Nr. 87-3427).
 • Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro nuostatai (Žin., 2000, Nr. 80-2422).
 • Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašas (Žin., 2007, Nr. 23-892).
 • Tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinės taisyklės (LAND 2-95) (Žin., 2006, Nr. 101-3915).
 • STR 2.05.19:2005 „Inžinerinė hidrologija. Pagrindiniai skaičiavimų reikalavimai“ (Žin., 2005, Nr. 116-4215).
 • Automatinių vandens lygio matavimo ir registravimo priemonių, įrengtų hidroelektrinėse, patikrinimų tvarkos aprašas (Žin., 2008, Nr. 143-5766).
 • Automatinių vandens lygio matavimo ir registravimo priemonių, įrengtų hidroelektrinėse, patikrinimų tvarkos aprašo pakeitimas (Žin., 2011, Nr. 49-2414).
 • Automatinių vandens lygio matavimo ir registravimo priemonių, įrengtų hidroelektrinėse, patikrinimų tvarkos aprašo pakeitimas. PDF
 • Automatinių vandens lygio matavimo ir registravimo priemonių, įrengtų hidroelektrinėse, patikrinimų tvarkos aprašo pakeitimas. (Žin., 2013, Nr. 126-6439)
 • Automatinių vandens lygio matavimo ir registravimo priemonių, įrengtų hidroelektrinėse, metinis patikrinimų planas. PDF
 • Ataskaita apie ūkio subjektų patikrinimą 2013 metais. PDF
 • Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų. PDF
 • Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ pakeitimo (2014-09-15 Nr. D1-730).
 • Dėl Teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti (Žin., 2007, Nr. 127-5189).
 • Dėl pasėlių draudimo įmokų žemės ūkio veiklos subjektams ir draudimo įmonių išlaidų dalinio kompensavimo (Žin., 2007, Nr. 120-4900).
 • Dėl durpynų ir miškų gaisrų prevencinių priemonių įgyvendinimo (2004 D1-275).
 • Sausros kriterijus atitinkančio stichinio meteorologinio reiškinio užfiksavimo tvarkos aprašas (Žin., 2008, Nr. 38-1394).
 • Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašas (Žin., 2012, Nr. 39-1930).
 • Dėl Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Technikos skyriaus akreditavimo patvirtinimo (akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.095 galioja iki 2019-10-30). PDF
 • Dėl Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Technikos skyriaus akreditavimo patvirtinimo (akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.02.015 galioja iki 2019-10-30). PDF
 • Pavojingų meteorologinių reiškinių rodikliai. PDF

Atgal

2019 © Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Visos teisės saugomos
Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874, el. paštas lhmt@meteo.lt
Biudžetinė įstaiga, Juridinių asmenų registras, kodas 290743240, PVM mokėtojo kodas LT907432416