Nuostatai
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2006 m. balandžio 3 d.
įsakymu Nr. D1-154
NAUJA REDAKCIJA nuo 2009 07 17
(Žin., 2009, Nr. 84-3556)

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
NUOSTATAI

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

  Pakeistas skyriaus pavadinimas:
  Nr. D1-80, 2016-02-08, paskelbta TAR 2016-03-03, i. k. 2016-04119

 • 1. Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – Aplinkos ministerija).
 • 2. Tarnybos paskirtis – teikti patikimą meteorologinę ir hidrologinę informaciją, reikalingą Lietuvos nacionalinėms reikmėms ir valstybės tarptautiniams įsipareigojimams vykdyti mažinant neigiamą nepalankių hidrometeorologinių sąlygų poveikį aplinkai ir žmogui.
 • 3. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymu, Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymu, Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymu, Lietuvos Respublikos vandens įstatymu, Lietuvos Respublikos draudimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Pasaulinės meteorologijos organizacijos konvencija, reglamentais ir metodiniais nurodymais, kitais teisės aktais, taip pat šiais nuostatais.

  Punkto pakeitimai:
  Nr. D1-561, 2010-06-22, Žin., 2010, Nr. 91-4861 (nuo 2010-07-31) i. k. 110301MISAK00D1-561
  Nr. D1-80, 2016-02-08, paskelbta TAR 2016-03-03, i. k. 2016-04119

 • 4. Tarnyba yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka. Tarnyba gali turėti ir piniginių lėšų, gautų ne kaip biudžeto asignavimai.
 • 5. Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, logotipą.
 • 6. Tarnybos buveinės adresas: Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, Lietuvos Respublika. Interneto tinklalapio adresas: www.meteo.lt.
 • 61. Vieši pranešimai skelbiami Tarnybos interneto tinklalapyje adresu www.meteo.lt.

  Papildyta punktu:
  Nr. D1-561, 2010-06-22, Žin., 2010, Nr. 91-4861 (nuo 2010-07-31) i. k. 110301MISAK00D1-561

II. SKYRIUS TARNYBOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  Pakeistas skyriaus pavadinimas:
  Nr. D1-80, 2016-02-08, paskelbta TAR 2016-03-03, i. k. 2016-04119

 • 7. Svarbiausieji Tarnybos uždaviniai yra:
 • 7.1. dalyvauti formuojant hidrometeorologijos valdymo valstybės politiką;
 • 7.2. užtikrinti išankstinių perspėjimų apie stichinius, katastrofinius ir kitus pavojingus hidrometeorologinius reiškinius rengimą ir teikimą;
 • 7.3. Lietuvos Respublikos teritorijoje užtikrinti sistemingus hidrometeorologinius atmosferos ir paviršinių vandenų stebėjimus, vertinti ir teikti informaciją apie hidrometeorologines sąlygas ir prognozuoti jų kaitą;
 • 7.4. užtikrinti Lietuvos Respublikos tarptautinių įsipareigojimų vykdymą hidrometeorologijos srityje.
 • 8. Tarnyba atlieka šias funkcijas:
 • 8.1. įgyvendindama 7.1 punkte nurodytą uždavinį:
 • Punkto pakeitimai:
  Nr. D1-80, 2016-02-08, paskelbta TAR 2016-03-03, i. k. 2016-04119

 • 8.1.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant valstybės strategijas, planus ir (ar) ilgalaikes bei tikslines valstybės programas hidrometeorologijos valdymo srityje, organizuoja jų įgyvendinimą;
 • 8.1.2. dalyvauja vykdant valstybinę aplinkos monitoringo programą, rengia metinius klimatinių pokyčių ir stratosferos bei ežerų ir upių hidrologinio režimo monitoringo programos įgyvendinimo priemonių planus;
 • 8.1.3. metodiškai vadovauja asmenų, vykdančių hidrometeorologinę veiklą, Lietuvos Respublikoje atliekamiems hidrometeorologiniams stebėjimams, rengia šių stebėjimų vykdymo metodikas, kontroliuoja jų laikymąsi;
 • 8.1.4. pagal kompetenciją rengia įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių hidrometeorologijos, metrologijos sritis, projektus arba dalyvauja juos rengiant;
 • 8.2. įgyvendindama 7.2 punkte nurodytą uždavinį:
 • Punkto pakeitimai:
  Nr. D1-80, 2016-02-08, paskelbta TAR 2016-03-03, i. k. 2016-04119

 • 8.2.1. rengia ir teikia perspėjimus apie stichinius, katastrofinius ir kitus pavojingus hidrometeorologinius reiškinius;
 • 8.2.2. informuoja apie katastrofinius ir stichinius meteorologinius ir hidrologinius reiškinius, teikia katastrofinių ir stichinių reiškinių prognozes Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūrai, regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje įvyko ar gali įvykti ekstremali situacija;
 • 8.2.3. informuoja Žemės ūkio ministeriją apie stichines sausras;
 • 8.2.4. pagal poreikį teikia hidrometeorologines prognozes bei hidrologinių ir meteorologinių matavimų duomenis ekstremalios situacijos ar avarijos metu, kai į aplinką patenka radioaktyvios, cheminės, biologiškai pavojingos ir kitos teršiančios medžiagos;
 • 8.2.5. teikia informaciją apie esamas ir numatomas artimiausios paros meteorologines sąlygas ir orų prognozę avarijos ar nelaimės rajone valstybės įmonės „Oro navigacija“ Aeronautikos gelbėjimo koordinaciniam centrui;
 • 8.2.6. teikia hidrometeorologinę informaciją Jūrų gelbėjimo koordinavimo centrui ir Lietuvos saugios laivybos administracijai;
 • 8.3. įgyvendindama 7.3 punkte nurodytą uždavinį:
 • Punkto pakeitimai:
  Nr. D1-80, 2016-02-08, paskelbta TAR 2016-03-03, i. k. 2016-04119

 • 8.3.1. kuria ir valdo nacionalinį hidrometeorologinių stebėjimų tinklą, atlieka hidrometeorologinius atmosferos ir paviršinio vandens telkinių stebėjimus ir matavimus, teminius geodezinius darbus, susijusius su hidrometeorologiniais matavimais, formuoja ir valdo hidrometeorologinių stebėjimų ir matavimų duomenų bazę, atlieka hidrometeorologinius skaičiavimus, teisės aktų nustatyta tvarka teikia asmenims hidrometeorologinius duomenis;
 • Punkto pakeitimai:
  Nr. D1-80, 2016-02-08, paskelbta TAR 2016-03-03, i. k. 2016-04119

 • 8.3.2. analizuoja hidrometeorologinių sąlygų kaitą, rengia ir teikia prognozes;
 • 8.3.3. rengia, koordinuoja ir teikia Lietuvos Respublikoje vykdomų hidrometeorologinių stebėjimų vystymo (optimizavimo) programų projektus, dalyvauja jų vykdyme;
 • 8.3.4. kartu su Civilinės aviacijos administracija rengia meteorologijos paslaugų teikimo tvarką ir sąlygas;
 • 8.3.5. atlieka meteorologinių ir hidrologinių stebėjimų duomenų bazių fondą tvarkančios įstaigos funkcijas, teikia duomenis Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastrui;
 • 8.3.6. teikia vidutinį daugiametį kritulių kiekį per metus viešiems ir kitiems vandens tiekėjams;
 • 8.3.7. draudiko reikalavimu teikia turimą informaciją apie draudžiamojo įvykio ir įvykio, kuris gali būti pripažintas draudžiamuoju, aplinkybes ir pasekmes;
 • 8.4. įgyvendindama 7.4 punkte nurodytą uždavinį:
 • Punkto pakeitimai:
  Nr. D1-80, 2016-02-08, paskelbta TAR 2016-03-03, i. k. 2016-04119

 • 8.4.1. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia tarptautinių sutarčių projektus dėl Lietuvos Respublikos narystės tarptautinėse hidrometeorologijos organizacijose;
 • 8.4.2. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Lietuvos Respubliką tarptautinėse organizacijose;
 • 8.4.3. dalyvauja tarptautinių hidrometeorologijos organizacijų darbe, gauna, tvarko tarptautinių organizacijų dokumentus ir užtikrina privalomų reikalavimų vykdymą;
 • 8.4.4. pagal savo kompetenciją vykdo Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus.
 • 9. Tarnyba taip pat atlieka šias funkcijas:
 • 9.1. pagal kompetenciją rengia įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, nenurodytų šiuose nuostatuose, projektus arba dalyvauja juos rengiant, derina kitų institucijų teisės aktų projektus;
 • 9.2. atlieka hidrometeorologinės paskirties matavimo priemonių patikrą (kalibravimą) ir išduoda patikros (kalibravimo) liudijimus;
 • 9.3. tikrina hidroelektrinėse įrengtas automatines vandens lygio matavimo ir registravimo priemones;
 • Punkto pakeitimai:
  Nr. D1-80, 2016-02-08, paskelbta TAR 2016-03-03, i. k. 2016-04119

 • 9.4. koordinuoja ir pagal kompetenciją organizuoja visuomenės švietimą ir informavimą hidrometeorologijos srityje;
 • 9.5. rengia hidrometeorologinius informacinius leidinius, organizuoja jų leidybą;
 • 9.6. rūpinasi valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, Tarnybos kompetencijai priskirtose srityse, kvalifikacijos kėlimu ir tobulinimusi;
 • 9.7. pagal kompetenciją nustatytąja tvarka nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus, pranešimus ir prašymus, priima sprendimus ir įgyvendina reikiamas priemones;
 • 9.8. atlieka kitas teisės aktais numatytas funkcijas.

III. TARNYBOS TEISĖS

  Pakeistas skyriaus pavadinimas:
  Nr. D1-80, 2016-02-08, paskelbta TAR 2016-03-03, i. k. 2016-04119

 • 10. Tarnyba, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir atlikdama nustatytas funkcijas, turi teisę:
 • 10.1. teikti pasiūlymus formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką hidrometeorologinės veiklos srityje;
 • 10.2. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka atlikti nepavaldžių Tarnybai subjektų hidrometeorologinės veiklos kontrolę: reikalauti dokumentų bei ataskaitų, duoti privalomus nurodymus, reikalauti, kad nustatytu laiku būtų šalinami rasti trūkumai ir pažeidimai;
 • 10.3. bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių mokslo įstaigomis, organizacijomis ir tarnybomis;
 • 10.4. kviesti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asociacijų atstovus sprendžiamoms problemoms nagrinėti, sudaryti darbo grupes teisės aktų projektams rengti ir kitiems svarbiems klausimams nagrinėti;
 • 10.5. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų juridinių ir fizinių asmenų informaciją Tarnybos uždaviniams įgyvendinti ir nustatytoms funkcijoms vykdyti;
 • 10.6. pagal kompetenciją sudaryti sutartis ir susitarimus su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių juridiniais ir fiziniais asmenimis;
 • 10.7. rengti pasitarimus, konferencijas, seminarus, konkursus ir kitus renginius Tarnybos kompetencijai priskirtais klausimais;
 • 10.8. tarpusavio sutarčių sąlygomis kurti ir teikti asmenims specialiąsias hidrometeorologijos paslaugas;
 • Punkto pakeitimai:
  Nr. D1-80, 2016-02-08, paskelbta TAR 2016-03-03, i. k. 2016-04119

 • 10.9. specialiųjų hidrometeorologinių paslaugų kūrimą ir teikimą finansuoti pajamomis, gautomis už specialiąsias hidrometeorologijos paslaugas;
 • Punkto pakeitimai:
  Nr. D1-80, 2016-02-08, paskelbta TAR 2016-03-03, i. k. 2016-04119

 • 10.10. pagal kompetenciją teikti ieškinius dėl Tarnybai padarytos žalos atlyginimo;
 • 10.11. būti šiuose nuostatuose ir kituose teisės aktuose nustatytiems uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti skirtos paramos gavėja.
 • 11. Tarnyba turi ir kitų teisės aktais jai suteiktų teisių.

IV. TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

  Pakeistas skyriaus pavadinimas:
  Nr. D1-80, 2016-02-08, paskelbta TAR 2016-03-03, i. k. 2016-04119

 • 12. Tarnybos veikla organizuojama pagal aplinkos ministro patvirtintus metinius veiklos planus, rengiamus vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827, ir kitus planavimo dokumentus. Tarnybos metiniai veiklos planai skelbiami Tarnybos interneto tinklalapyje, o metinių veiklos planų vykdymą vertina Aplinkos ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

  Punkto pakeitimai:
  Nr. D1-561, 2010-06-22, Žin., 2010, Nr. 91-4861 (nuo 2010-07-31) i. k. 110301MISAK00D1-561
  Nr. D1-80, 2016-02-08, paskelbta TAR 2016-03-03, i. k. 2016-04119

 • 13. Tarnybos struktūrinių padalinių veikla, Tarnybos vidaus tvarka reglamentuojama Tarnybos direktoriaus tvirtinamais vidaus administravimo aktais: vidaus tvarkos taisyklėmis, struktūrinių padalinių nuostatais, Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymais ir kitais tvarkos aprašais.
 • 14. Tarnybai vadovauja direktorius, kurį priima į pareigas ir iš jų atleidžia aplinkos ministras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatomis. Tarnybos direktorius pavaldus aplinkos ministrui. Direktorius skatinamas ir tarnybinės nuobaudos jam skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nuostatomis.
 • Punkto pakeitimai:
  Nr. D1-80, 2016-02-08, paskelbta TAR 2016-03-03, i. k. 2016-04119

 • 15. Tarnybos direktorius:
 • 15.1. vadovauja Tarnybos darbui, jį planuoja, organizuoja, kontroliuoja ir atsako už Tarnybai pavestų uždavinių įgyvendinimą ir savo funkcijų ir pareigų vykdymą;
 • 15.2. pagal kompetenciją užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių, aplinkos ministro įsakymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą;
 • 15.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728, nustatyta tvarka teikia Aplinkos ministerijai įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, aplinkos ministro įsakymų ir kitų teisės aktų Tarnybos kompetencijos klausimais projektus;
 • Punkto pakeitimai:
  Nr. D1-80, 2016-02-08, paskelbta TAR 2016-03-03, i. k. 2016-04119

 • 15.4. teikia aplinkos ministrui Tarnybos veiklos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programų įgyvendinimo priemonių vykdymo ataskaitas, aplinkos ministro reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;
 • 15.5. pagal kompetenciją priima įsakymus ir įsakymais patvirtintus teisės aktus, kontroliuoja, kaip jie įgyvendinami;
 • 15.6. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Tarnybos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

  Punkto pakeitimai:
  Nr. D1-561, 2010-06-22, Žin., 2010, Nr. 91-4861 (nuo 2010-07-31) i. k. 110301MISAK00D1-561

 • 15.7. teikia aplinkos ministrui tvirtinti Tarnybos nuostatus ir Tarnybos administracijos struktūrą, tvirtina struktūrinių padalinių nuostatus, Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų ir Tarnybai patvirtinto didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;

  Punkto pakeitimai:
  Nr. D1-561, 2010-06-22, Žin., 2010, Nr. 91-4861 (nuo 2010-07-31) i. k. 110301MISAK00D1-561

  Nr. D1-273, 2011-03-31, Žin., 2011, Nr.53-2565 (nuo 2011-05-05) i. k. 111301MISAK00D1-273

 • 15.8. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, priima į pareigas ir atleidžia iš jų Tarnybos valstybės tarnautojus, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su Tarnybos darbuotojais, juos skatina ir skiria jiems tarnybines arba drausmines nuobaudas ir pašalpas;
 • 15.9. nustato Tarnybos direktoriaus pavaduotojų administravimo sritis;
 • 15.10. atstovauja Tarnybai bendradarbiaujant su kitomis Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis, organizacijomis, pasirašo bendradarbiavimo susitarimus;
 • 15.11. vykdo Tarnybos metinių veiklos planų įgyvendinimo kontrolę;

  Punkto pakeitimai:
  Nr. D1-561, 2010-06-22, Žin., 2010, Nr. 91-4861 (nuo 2010-07-31) i. k. 110301MISAK00D1-561

 • 15.12. sudaro nuolatines ir laikinas komisijas, darbo grupes Tarnybos veiklos problemoms spręsti, teisės aktams ruošti;
 • 15.13. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą (Žin., 2007, Nr. 77-3046) teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos yra teisingi;

  Punkto pakeitimai:
  Nr. D1-561, 2010-06-22, Žin., 2010, Nr. 91-4861 (nuo 2010-07-31) i. k. 110301MISAK00D1-561
  Nr. D1-80, 2016-02-08, paskelbta TAR 2016-03-03, i. k. 2016-04119

 • 15.14. teikia aplinkos ministrui tvirtinti Tarnybos teikiamų specialiųjų hidrometeorologijos paslaugų kainų nustatymo tvarkos aprašą;
 • Punkto pakeitimai:
  Nr. D1-80, 2016-02-08, paskelbta TAR 2016-03-03, i. k. 2016-04119

 • 15.15. vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka, tvirtina Tarnybos teikiamų specialiųjų hidrometeorologijos paslaugų kainas;
 • Punkto pakeitimai:
  Nr. D1-80, 2016-02-08, paskelbta TAR 2016-03-03, i. k. 2016-04119

  Punkto numeracijos pakeitimai:
  Nr. D1-80, 2016-02-08, paskelbta TAR 2016-03-03, i. k. 2016-04119

 • 15.16. vykdo kitas teisės aktų jam pavestas funkcijas.
 • Punkto pakeitimai:
  Nr. D1-80, 2016-02-08, paskelbta TAR 2016-03-03, i. k. 2016-04119

 • 16. Tarnybos direktorius turi pavaduotojus, kuriuos, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, priima į pareigas ir iš jų atleidžia. Tarnybos direktoriaus pavaduotojai pavaldūs ir atskaitingi Tarnybos direktoriui. Kai Tarnybos direktoriaus nėra, direktoriaus pareigas eina pavaduotojas, turintis teisę atlikti šių nuostatų 15 punkte nurodytas funkcijas. Ši funkcija nurodoma direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio direktorių, pareigybės aprašyme.
 • 17. Tarnybos direktoriaus pavaduotojai:
 • 17.1. pagal jiems priskirtas administravimo sritis atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų įgyvendinimo organizavimą ir koordinavimą;
 • 17.2. pagal jiems priskirtas administravimo sritis koordinuoja Tarnybos struktūrinių padalinių veiklą;
 • 17.3. atlieka kitas Tarnybos direktoriaus pavestas ir teisės aktuose nustatytas funkcijas.

V. TARNYBOS FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR VIDAUS AUDITAS

  Pakeistas skyriaus pavadinimas:
  Nr. D1-80, 2016-02-08, paskelbta TAR 2016-03-03, i. k. 2016-04119

 • 18. Tarnyba buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.
 • 19. Tarnybos finansinės veiklos kontrolę vykdo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė ir kitos įgaliotos valstybės institucijos ir įstaigos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • 20. Tarnybos vidaus auditą atlieka Aplinkos ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius ir kitos įgaliotos valstybės institucijos ir įstaigos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Punkto pakeitimai:
  Nr. D1-80, 2016-02-08, paskelbta TAR 2016-03-03, i. k. 2016-04119

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  Pakeistas skyriaus pavadinimas:
  Nr. D1-80, 2016-02-08, paskelbta TAR 2016-03-03, i. k. 2016-04119

 • 21. Tarnyba pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama teisės aktų nustatyta tvarka.
 • 22. Šie nuostatai keičiami pasikeitus teisės aktų reikalavimams Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

  Punkto pakeitimai:
  Nr. D1-561, 2010-06-22, Žin., 2010, Nr. 91-4861 (nuo 2010-07-31) i. k. 110301MISAK00D1-561

Atgal

2019 © Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Visos teisės saugomos
Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874, el. paštas lhmt@meteo.lt
Biudžetinė įstaiga, Juridinių asmenų registras, kodas 290743240, PVM mokėtojo kodas LT907432416