Projektai

Projektas „Lietuvos meteorologinių stebėjimų tinklo modernizavimas“
Nr. VP3-1.4-AM-07-V-01-013, atitinkantis 2007—2013 metų
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas“

Informacija apie projektą

Įgyvendinat projektą automatizuotos 27 meteorologijos stotys, modernizuota atmosferos radiozondavimo įranga, įdiegta žaibų išlydžių debesis-žemė aptikimo sistema, įrengtas meteorologinis radiolokatorius Vilniaus meteorologijos stotyje (Trakų Vokė, Vilnius), atnaujintos hidrometeorologinės informacijos valdymo sistemos. Taip pat įdiegta didelio našumo skaičiavimo sistema, kuri patobulino mažos trukmės skaitmeninių orų prognozių sudarymą, ir diskinė archyvavimo sistema, skirta kaupti skaitmeninių modelių ir meteorologinių radarų informaciją. Rekonstruoti 4 meteorologijos stočių administraciniai pastatai, pritaikant juos meteorologinei veiklai ir užtikrinant jų energinį efektyvumą. Įgyvendinus projektą matavimai atliekami nenutrūkstamai, meteorologiniai duomenys gaunami operatyviau, dažniau ir tikslesni, perduodami standartizuotais kodais tarptautiniams mainams, o įdiegtos sistemos leidžia sudaryti tikslesnes ir patikimesnes orų prognozes.


Meteorologinė aikštelė


Meteorologinis radiolokatorius Vilniuje (Trakų Vokė)


Panevėžio hidrometeorologijos stotis iki rekonstravimo


Panevėžio hidrometeorologijos stotis po rekonstravimo


Panevėžio hidrometeorologijos stotis po rekonstravimo

 

Trumpas projekto aprašymas

Projekto tikslas: modernizuoti meteorologinių stebėjimų tinklą ir sukurti šiuolaikinę meteorologinių reiškinių stebėjimų sistemą, siekiant gauti ir pateikti pakankamą kiekį operatyvios ir patikimos informacijos apie aplinką ir aplinkai bei žmogui daromą poveikį.

Projekto uždaviniai: modernizuoti meteorologijos stotis, įsigyjant automatinę matavimo įrangą ir įrenginius, kalibravimo ir priežiūros įrangą, meteorologinių reiškinių stebėjimo ir atmosferos radiozondavimo sistemas, rekonstruojant bei įrengiant meteorologijos stotis; modernizuoti hidrometeorologinės informacijos valdymo sistemą, rekonstruojant ir įrengiant serverių patalpą, įdiegiant naujas informacines sitemas ir integruojant esamas sistemas, įdiegiant meteorologinių pranešimų perdavimo Pasaulinės meteorologijos organizacijos patvirtintais kodais sistemą, įsigyjant kompiuterinę skaičiavimo sistemą, skirtą aukštos skiriamosios gebos orų sąlygų prognozavimui ir modeliavimui.

Projekto finansavimas: 2007—2013 m. Europos Sąjungos Struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondas) bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis.

Bendra projekto vertė: 4,481 mln. Eur (15,472 mln. Lt).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2008 m. balandžio mėn. — 2015 m. rugpjūčio mėn.

Projekto vykdytojas: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Tarnyba).

Tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymu, įgyvendindama jai pavestas priemones ir savo veikloje vadovaudamasi Pasaulinės meteorologijos organizacijos reglamentais, nuolat vykdo klimatinių pokyčių ir stratosferos monitoringą.

Egzistuojanti meteorologinių stebėjimų sistema iš esmės tenkina pagrindinius šalies vartotojų poreikius meteorologinei informacijai ir klimato kaitai įvertinti. Tačiau trumpalaikėms orų, staigių potvynių bei lietaus poplūdžių prognozėms sudaryti, aplinkos oro kokybei vertinti bei prognozuoti reikalingi kokybiški, didesnio dažnumo meteorologiniai duomenys realiuoju laiku, todėl vartotojų poreikiai šiai informacijai tenkinami nepakankamai. Žmonių veikla dažniausiai būna nukreipta į esamas ir numatomas meteorologines sąlygas, todėl Tarnyba privalo užtikrinti meteorologinių duomenų tikslumą, dažnumą ir jų gavimą realiu laiku, aprūpindama meteorologijos stotis šiuolaikine, Europos Sąjungos standartus atitinkančia, matavimų įranga.

Įgyvendinus projektą bus sukurta šiuolaikinė meteorologinių stebėjimų sistema, leidžianti gauti ir pateikti pakankamą kiekį operatyvios bei patikimos informacijos apie aplinką ir sudaryti prielaidas tiksliau prognozuoti orus. Taip pat bus sudaryta galimybė atsakingoms institucijoms efektyviau valdyti ekstremalių reiškinių riziką ir laiku imtis prevencinių priemonių gamtiniams ištekliams, žmonėms bei jų turtui išsaugoti.

Nuorodos

www.finmin.lt

www.esparama.lt

www.apva.lt

Atgal

2019 © Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Visos teisės saugomos
Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874, el. paštas lhmt@meteo.lt
Biudžetinė įstaiga, Juridinių asmenų registras, kodas 290743240, PVM mokėtojo kodas LT907432416