Projektai

Projektas „Hidrologinio monitoringo tinklo optimizavimas ir vystymas“
Nr. VP3-1.4-AM-07-V-01-003, atitinkantis 2007-2013 metų
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas“

Informacija apie projektą

Įgyvendinant projektą automatizuota 61 esamo hidrologinio monitoringo tinklo vandens matavimo stotis (toliau – VMS) ir įsteigta 21 nauja VMS. Taip pat suformuoti ir įregistruoti VMS žemės sklypai, įregistruoti statiniai, įsigyta naujų matavimo, plaukiojimo ir transporto priemonių, atnaujintas vandens srovės greičio matavimo priemonių kalibravimo įrenginys. Įgyvendinus projektą stebėjimų tinklas tolygiai aprėpia visą šalies teritoriją, matavimai atliekami nenutrūkstamai, duomenys gaunami Tarnyboje realiu laiku ir teikiami visuomenei Tarnybos interneto svetainės skiltyje „Faktinė informacija / Hidrologinė informacija“: http://www.meteo.lt/web/guest/hidrologine-informacija


Rušiškių VMS


Pabradės VMS

 

Trumpas projekto aprašymas

Projekto tikslas: išplėsti ir modernizuoti hidrologinio monitoringo tinklą, siekiant įgyvendinti Bendrosios vandens politikos direktyvos 2000/60/EB, potvynių direktyvos ir Pasaulio meteorologijos organizacijos reikalavimus.

Projekto uždaviniai: išplėsti ir modernizuoti hidrologinio monitoringo tinklą bei modernizuoti vandens debito matavimus, modernizuojant esamas ir įsteigiant naujas vandens matavimo stotis, įsigyjant matavimo prietaisus bei įrenginius, modernizuojant vandens matavimo stočių duomenų bazę.

Projekto finansavimas: 2007—2013 m. Europos Sąjungos Struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondas) bei Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vertė: 1,190 mln. Eur (4,111 mln. Lt).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2008 m. rugpjūčio mėn. — 2015 m. rugpjūčio mėn.

Projekto vykdytojas: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (Tarnyba).

Siekdama užtikrinti patikimos informacijos apie aplinką rinkimą ir teikimą visuomenei, Tarnyba, vadovaudamasi Hidrometeorologinių stebėjimų tinklo modernizavimo programa, patvirtinta aplinkos ministro 2007 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. D1-339, parengė hidrologinių stebėjimų tinklo modernizavimo ir plėtros projektą. Įgyvendinus projektą bus modernizuotos 44 ir įsteigtos 22 naujos vandens matavimo stotys (VMS), stebėjimo tinklas tolygiai aprėps visą šalies teritoriją, stebėjimų (hidrologinio monitoringo) duomenys atitiks Europos Sąjungos reikalavimus.

Esamas hidrologinių stebėjimų tinklas neužtikrina didėjančių šalies vartotojų poreikių, ypač trūksta realaus laiko duomenų sudarant prognozes ir perspėjimus apie stichinius ir katastrofinius reiškinius, staigius vandens lygio pakilimus. Prie ežerų veikia tik 2 VMS, todėl apie šalies ežerų hidrologinį režimą galima spręsti tik apytiksliai. Du kartus per parą atliekami stebėjimai neįvertina upių nuotėkio pokyčių tarp stebėjimų, kurie įvyksta dėl mažųjų hidroelektrinių reguliuojančio poveikio. Projekto metu bus įsigyta automatinė vandens lygio, vandens ir oro temperatūros matavimo įranga, veikianti nenutrūkstamai ir perduodanti duomenis realiu laiku, bus modernizuoti vandens debito ir vandens srovės greičio matavimai. Vandens debito matavimams ir matavimo įrangos aptarnavimui bus įsteigta mobili 3 specialistų grupė, aprūpinta specializuota transporto priemone, mobiliu vandens debito matavimo prietaisu ir vandens srovės greičio matavimo prietaisais, plaukiojimo bei darbo priemonėmis. Visiškai modernizavus VMS bus gaunamas pakankamas kiekis patikimos informacijos.

Nuorodos

www.finmin.lt

www.esparama.lt

www.apva.lt

Atgal

2019 © Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. Visos teisės saugomos
Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius, tel. (8 5) 275 1194, faks. (8 5) 272 8874, el. paštas lhmt@meteo.lt
Biudžetinė įstaiga, Juridinių asmenų registras, kodas 290743240, PVM mokėtojo kodas LT907432416